• Shenzhen Huawei Product Research Center

   
       

   

 • Zhangwang Tower, Chaoyang District Beijing

       
       

   

 • Shenzhen Huawei, House 1

       
       

   

 • Shenzhen Huawei, House 2

       
       

   

 • Shenzhen Huawei, House 3

       
       
 • Beijing Meritus Tower

       
       
 • Beijing Huawei Research Centre - Villa

       
       

   

 • Beijing HKJC Clubhouse

       
       

   

 • Shenzhen Huawei Research Centre - Villa

       
       

   

 • Beijing Huawei Research Centre - Conference Centre

       
       
       
 • Beijing Kerry Centre

       
       

   

Newsletter